Як правильно визначити термін стиглості кукурудзи по ФАО гібриду

bb

Вирощування кукурудзи для різних кліматичних зон України виз­на­чаютьза гру­па­ми стиг­лості:

  • для зо­ни Сте­пу — ран­нь­о­с­тиг­лих, се­ред­нь­о­ранніх і се­ред­нь­о­с­тиг­лих
  • для зони Лісо­сте­пу — ран­нь­о­с­тиг­лих та се­ред­нь­о­ранніх
  • для зони Полісся — ран­нь­о­с­тиг­лих

Даний підхід забезпечить фор­му­вання су­хого зер­на, що мінімалізує до­дат­ко­ві ви­т­рати на сушіння.

Вод­но­час за­сто­су­ван­ня су­час­них тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня із ви­со­ким сту­пе­нем інтен­сифікації та ре­сур­соз­бе­ре­жен­ня по­ряд із до­три­ман­ням на­уко­во обґрун­то­ва­но­го співвідно­шен­ня гібридів є важ­ли­вим ре­зер­вом підви­щен­ня рівня вро­жай­ності ку­ку­руд­зи.